27 April 2006

FECO

FECO is the abbreviation of First European Color Orchestra. It is a European orchestra of people with intellectual and physical disabilities, founded in January 2002. Its purpose is to show, through the medium of music, that these people can be valuable members of society. This is not so obvious in every European country. An enormous power emanates from making music together and from performing together and showing what you can accomplish.

FECO is de afkorting van First European Colour Orchestra. Het is een Europees orkest van personen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen, opgericht in januari 2002. Doel is om via de muziek aan te tonen dat deze personen volwaardig kunnen participeren aan onze samenleving. Dit is niet in alle Europese landen even vanzelfsprekend. Er gaat een enorme kracht uit van het samen musiceren en via optredens laten zien wat je kan.

FECO's founder is Annelies Kars of the foundation Rolantino's (The Netherlands). Her idea was welcomed by Viktorija Vitaite (founder of the Lithuanian National Colour Music Orchestra, the orchestra of VSA Lithuania Guboja) and Jan Houweling (Drumband DMW in Haarlem, The Netherlands, who, for organizational reasons cannot actively participate any longer). The collaboration was formalized in an agreement. Drs. R. Scheeres, mayor of Schiedam (The Netherlands) has been patron of FECO since its inception. The first performance took place in September 2002 in Schiedam.

De oprichter is Annelies Kars van de Stichting Rolantino’s (Nederland). Haar idee werd toegejuicht door Viktorija Vitaite (oprichter van het Lithuanian National Colour Music Orchestra, het orkest van VSA Lithuania Guboja) en Jan Houweling (Drumband DMV uit Haarlem, Nederland, die om organisatorische redenen niet meer actief deelneemt). De samenwerking werd vastgelegd in een overeenkomst. Beschermheer sinds de oprichting is Drs. R. Scheeres, burgemeester van Schiedam. Het eerste optreden vond plaats in september 2002 in Schiedam (Nederland).

The first year, the orchestra had just 80 members. In 2003, musicians from Belgium and Poland and later people from Latvia and Hungary joined in. At the moment, FECO has members in six countries. The musicians are supported by numerous professional assistants and volunteers.

Aanvankelijk bestond het orkest uit 80 leden. In 2003 sloten muzikanten uit België en Polen aan, daarna ook uit Letland en Hongarije. Momenteel zijn dus zes Europese landen betrokken bij FECO. De muzikanten worden ondersteund door talrijke begeleiders en vrijwilligers.

FECO finds its members mainly in existing national music groups. Early 2006, the orchestra had 96 musicians: 15 from the Netherlands, 5 from Belgium, 15 from Poland, 14 from Hungary, 12 from Latvia and 35 from Lithuania. FECO aims to become an orchestra of (max) 150 musicians. Yearly, new countries are invited to join.

FECO haalt zijn leden hoofdzakelijk uit bestaande nationale muziekgroepen. Begin 2006 telde het orkest 96 muzikanten: 15 uit Nederland, 5 uit België, 15 uit Polen, 14 uit Hongarije, 12 uit Letland en 35 uit Litouwen. FECO wil uitgroeien tot een orkest van (maximaal) 150 muzikanten. Daartoe worden jaarlijks nieuwe landen uitgenodigd om aan te sluiten.

Romualdas (Romas) Bruzga from Lithuania, conductor of the Lithuanian National Colour Music Orchestra, also conducts FECO. He studied the violin, the piano and conducting.

Dirigent van FECO is Romualdas (Romas) Bruzga uit Litouwen. Hij is tevens dirigent van het Lithuanian National Colour Music Orchestra. Hij studeerde viool, piano en orkestleiding.

A European orchestra must be able to rehearse, to build its own repertoire and must be able to show its achievements to the public. That is why a music camp is organized, each year by another host country. The host country will finance and organize the accommodations, the rehearsals and the performances of FECO. The participants finance their costs of travel to the host country. FECO is purely non-profit.

Een Europees orkest moet kunnen repeteren, een eigen repertoire uitbouwen en via optredens het resultaat tonen aan een ruim publiek. Daartoe wordt jaarlijks een muziekkamp georganiseerd. De opzet is dat ieder jaar een ander land gastland is voor het orkest. Dit gastland financiert en organiseert het verblijf, de repetities en optredens van FECO, de deelnemende landen financieren hun verplaatsing naar het gastland. FECO staat dus voor een puur niet-commercieel opzet.

In the past, FECO was a guest in

  • The Netherlands (2002)
  • Lithuania (2003)
  • Poland (2004)
  • The Netherlands (2005).

FECO was reeds te gast in

  • Nederland (2002)
  • Litouwen (2003)
  • Polen (2004)
  • Nederland (2005).

In May, 2006, it is Belgium's turn. The host organization is Het GielsBos in Gierle, a residence for people with profound intellectual disabilities, part of the foundation Stichting Gouverneur Kinsbergen - Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw. They have put together a special programme at a unique location: quality is a priority, but also togetherness. 150 people will participate in this music camp (musicians and their assistants).

In mei 2006 is België aan de beurt. Organisator is Het GielsBos te Gierle, een woongemeenschap voor personen met ernstige verstandelijke beperkingen, die deel uitmaakt van de Stichting Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw. Zij hebben een bijzonder programma in mekaar gestoken op een unieke locatie: kwaliteit staat daarbij voorop, maar ook verbondenheid. Aan dit muziekkamp zullen 150 personen (muzikanten én begeleiders) deelnemen.

FECO's music is written by Annelies Kars or by people from the participating countries. She sends the scores to the participants so they can practice at home. Each country makes its own contribution to FECO: some just play the chords, some play percussion or sing, others play the melody. During the orchestra's rehearsals (when all participants are present), conductor Romas Bruzga joins all of these voices and sounds into a harmony. And, he does a fantastic job!

De muziek van FECO wordt geschreven door Annelies Kars of medewerkers uit de deelnemende landen. De partituren worden door haar verstuurd naar de leden zodat zij deze thuis kunnen inoefenen. Ieder land levert zijn bijdrage aan FECO: sommigen spelen alleen akkoorden, anderen spelen alleen percussie of zang, en nog anderen spelen de melodie. Gedurende de gezamenlijke repetities van FECO brengt de dirigent Romas Bruzga alle stemmen en geluiden samen tot een harmonisch geheel, en geloof ons, hij doet dit fantastisch!

You can contact FECO via:

Mrs. Annelies Kars
President Stichting Rolantino’s and FECO
Oude Maasstraat 13
3114TT Schiedam
The Netherlands
+31104730858/+31624565759

U kan FECO contacteren via:

Mevrouw Annelies Kars
President Stichting Rolantino’s en FECO
Oude Maasstraat 13
3114TT Schiedam
Nederland
+31104730858/+31624565759

E-mail: agk@kabelfoon.nl
Website: www.picturetrail.com/rolantinos and http://www.rolantinos.nl/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Information on the partners of FECO
Informatie over de partners van FECO


Colour Music Orchestra – Lithuania / Litouwen

The Lithuanian National Colour Music Orchestra consists of six regional groups of children and adolescents with an intellectual disability. It gave its first performance in 1998. Viktorija Vitaite, the head of VSA Lithuania Guboja, took the initiative to found this orchestra. Two years later, for the fifth Colour Music Festival, it had expanded to a total of 70 musicians.

Romualdas Bruzga conducts the Lithuanian National Colour Music Orchestra and the leadership is shared by twelve music teachers. The musicians themselves originate from nine different parts of the country. They are proud to have a repertoire of about an hour and a half, which they have prepared during creative workshops and music holidays. The orchestra gives ten to twenty concerts per year in Lithuania and abroad.

Het Lithuanian National Colour Music Orchestra, bestaande uit zes regionale groepen van kinderen en jongeren met een handicap, gaf zijn eerste voorstelling in 1998. Viktorija Vitaite, het hoofd van VSA Lithuania Guboja, nam het initiatief voor de oprichting van dit orkest. Twee jaar later, bij het vijfde Colour Music Festival, bestond het reeds uit 70 muzikanten.

Romualdas Bruzga is de dirigent van het Lithuanian Colour Music Orchestra en de leiding is in handen van twaalf muziekleerkrachten. De muzikanten komen uit negen verschillende delen van het land. Zij hebben een repertoire van anderhalf uur, voorbereid in creatieve workshops en tijdens muziekvakanties. Het orkest geeft jaarlijks tussen de tien en twintig concerten in Litouwen en in het buitenland.

Website VSA Lithuania Guboja: http://www.guboja.lt/
Contact/Contactpersoon: Viktorija Vitaite. Tel. +370-698-43850. E-mail: viktorija@guboja.lt

E-mail Romualdas Bruzga, conductor/dirigent FECO: bruzgai@yahoo.com

Parafonia – Hungary / Hongarije

Parafonia from Budapest was founded by the organization Die Musik gehört allen. The goal of this organization is to teach music to children and youth with profound intellectual disabilities. Their music is translated into a special colour notes system. Reka Fabenyi is the band’s leader.

Parafonia mostly performs classical music, but its repertoire is quite varied: from Beethoven to Mozart, from Hungarian folk songs to renaissance music etc. They play the zither, the xylophone, the metallophone and the kettledrum.

Parafonia performs regularly and with much success in churches, at music festivals, science conferences etc. Because they find integration so important, they often team up with professional musicians. Last year their first CD was launched, but in the past they also featured in TV, radio and newspaper reports.

Parafonia uit Budapest werd opgericht door de vereniging Die Musik gehört allen. Deze vereniging heeft als doel muzikaal onderricht te geven aan kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke handicaps. Parafonia vertaalt de muziek hiertoe in een speciaal kleurnotensysteem. Reka Fabenyi is de leider van de groep.

Parafonia brengt meestal klassieke muziek maar hun repertoire is heel uiteenlopend: van Beethoven tot Mozart, van Hongaarse volksliederen tot renaissancemuziek enz. Zij spelen onder meer citer, xylofoon, metallofoon en pauk.

Parafonia treedt geregeld met veel succes op in kerken, op muziekfestivals, wetenschappelijke congressen enz. Omdat zij integratie zeer belangrijk vinden, spelen ze dikwijls samen met professionele muzikanten. Vorig jaar verscheen hun eerste cd, maar er gebeurden ook reeds tv-opnamen en er waren reportages op de radio en in de geschreven pers.

Website Parafonia: http://www.parafonia.hu/
Contact/Contactpersoon: Kati Erdõs. E-mail: para_fonia@yahoo.com

Peter Otten and Co – Belgium / België

Peter Otten, Bert Van Elst, Chris Driesen, Maurice Sprangers and Luc Neefs live in Het GielsBos, a residence for adults and children with intellectual disabilities in the north of Belgium. They love to make music and are assisted in their endeavours by the music therapists of Het GielsBos. They have been taking part in the activities of the First European Color Orchestra for several years now and that has opened up the world for them: it has already taken them to The Netherlands, Lithuania and Poland.

Peter Otten and his musicians became a real band in 2005, when they represented Belgium at the European Songfestival for Disabled People in Graz, Austria. They were the proud runners-up to a wonderful Portuguese duo.

Peter Otten, Bert Van Elst, Chris Driesen, Maurice Sprangers en Luc Neefs verblijven in Het GielsBos, woongemeenschap voor personen met een verstandelijke handicap in Gierle en Beerse. Zij houden van musiceren en worden hierbij professioneel begeleid door de muziektherapeuten van Het GielsBos. Ze nemen reeds enkele jaren deel aan de activiteiten van het First European Color Orchestra en speelden reeds in Nederland, Litouwen en Polen.

Peter Otten en zijn muzikanten werden pas echt een band toen ze in 2005 België vertegenwoordigden op het Europees Songfestival voor personen met een verstandelijke handicap in Graz, Oostenrijk. Ze behaalden er een eervolle tweede plaats.

Website Het GielsBos: http://www.hetgielsbos.be/
Contact/Contactpersoon: Erwin Van Gorp, music therapist/muziektherapeut. Address/adres: Vosselaarseweg 1, B-2275 Gierle, Belgium. Tel. +32 14 601 211. E-mail: dramuda@vzwkinsbergen.be


The Rolantino’s – The Netherlands / Nederland

The Rolantino’s were founded in 1996 by Annelies Kars, music therapist in Schiedam. The band has 33 members. At the onset, none of them had ever played an instrument and many of them cannot read nor write. That is why the Rolantino’s use a colour notes system as well as regular sheet music.

The band has performed many times over the past years. They have been a guest in Lithuania, Poland and Germany. They started out performing children’s songs, but nowadays they play wellknown top 40 songs, ballads and music written especially for the band by Annelies Kars. They rehearse on Saturday mornings and have a ball every week.

Each year they organize the festival Music and Handicaps We gaan ervoor. This festival has been nominated several times regionally and nationally. The tenth edition is planned on June 17th 2006. Marnix Kappers is the traditional host of the festival and various artists perform pro bono.

On April 22nd, the Rolantino’s recorded their first CD. Most of the music on the CD was written by Annelies Kars.

De Rolantino’s werd in 1996 opgericht door Annelies Kars, muziektherapeute in Schiedam. De groep telt 33 leden. Bij de start had niemand van de leden ooit een instrument bespeeld en veel van hen kunnen noch lezen noch schrijven. Daarom gebruiken ook de Rolantino’s naast de normale notatie een kleurensysteem.

De groep heeft al veel optredens verzorgd, ook buiten Schiedam. Zij zijn reeds te gast geweest in Litouwen, Polen en Duitsland. De band begon met kinderliedjes maar tegenwoordig spelen zij bekende top 40-nummers, ballades en door Annelies Kars speciaal voor de Rolantino’s geschreven stukken. Repeteren doen ze iedere zaterdagochtend en dan is het een groot feest.

Tevens wordt ieder jaar het festival Muziek & Handicaps Wij gaan ervoor georganiseerd. Dit festival is al meerdere malen regionaal en landelijk genomineerd. Op 17 juni vindt de tiende editie plaats. Marnix Kappers is de vaste presentator en diverse bekende artiesten werken er pro Deo aan mee.

Op 22 april werd de eerste cd van de Rolantino’s opgenomen. Annelies Kars schreef hiervan bijna alle nummers.

Website Rolantino's: http://www.rolantinos.nl/
Contact/Contactpersoon: Annelies Kars (President Rolantino's & FECO). Address/Adres: Oude Maasstraat 13, 3114TT Schiedam, The Netherlands. Tel. +31 104730858 or/of +31 31624565759. E-mail: agk@kabelfoon.nl


Sing Sing – Poland / Polen

Sing Sing, formerly known as Czardasz, has fourteen musicians and was founded in the Adaptation Centre for Disabled Adults and Youth in Gdynia, a city in the north of Poland.

These fourteen musicians all take part in the music therapy activities of the centre. The group’s leader is Pawel Grabowski. He is a musician and psychologist and is responsible for the entire music therapy process in the centre and for the activities of Sing Sing.

The repertoire of the group contains various styles and types of music. The group focusses mostly on contemporary music styles such as pop, etno, folk and offers a growing selection of classical music as well. Sing Sing is a pleasure for the eye and the ear.

Sing Sing, vroeger gekend als Czardasz, bestaat uit veertien muzikanten en werd opgericht in het Adaptation Centre for Disabled Adults and Youth in Gdynia, een stad in het noorden van Polen.

De veertien muzikanten nemen allen deel aan de muziektherapieactiviteiten van het centrum. De leider van de groep is Pawel Grabowski. Hij is muzikant en psycholoog en is verantwoordelijk voor het volledige muziektherapieproces in het centrum evenals voor de activiteiten van Sing Sing.

Het repertoire van de groep omvat verschillende stijlen en types muziek. De groep focust zich echter meestal op hedendaagse muziekstijlen zoals pop, etno, folk en heeft ook een groeiende selectie van klassieke werken. Sing Sing is een genot voor het oog en het oor.

Website Adaptation Centre for Disabled Adults and Youth in Gdynia: http://www.stowarzyszeniepromyk.org/
Contact/Contactpersoon: Jolanta Bielecka. E-mail: adaptacyjny@poczta.onet.pl of bielecka@stowarzyszeniepromyk.org

Sun Group – Latvia / Letland

In 1998, with the support of the Norvegian Colour Music Competence Centre Sound of Happiness, the first colour music group for people with intellectual disabilities was founded in Latvia. This happened in the day centre Saule (Sun) in Riga, capital of Latvia.

The Sun Group practices twice a week. It consists of ten young twens who play the keyboard, the guitar, the bass guitar and the drums. They all have intellectual and some also have physical disabilities. To perform at concerts for an audience has helped them to express themselves and to gain self confidence.

Since 1998, the ensemble has expanded its horizon with performances throughout Latvia. They have especially learned a lot from concerts in four Lithuanian cities, together with the Norvegian Colour Sheet Music Orchestra for the festival Together in music. Regular concert activities and collaboration with professional musicians gives them a chance to show what intellectually disabled people have to offer.

In 1998 werd, met de steun van het Noorse Colour Music Competence Centre Sound of Happiness, de eerste kleurenmuziekgroep voor personen met een verstandelijke handicap opgericht in Letland. Dit gebeurde in het dagcentrum Saule (Zon) in Riga, de hoofdstad van Letland.

De Sun Group repeteert twee keer per week. Hij bestaat uit tien jonge twintigers die keyboard, gitaar, basgitaar en drums spelen. Ze hebben allen verstandelijke beperkingen en sommigen hebben ook motorische handicaps. Concertjes geven en optreden voor een publiek heeft hen geholpen om zich te leren uitdrukken en om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Sinds 1998 heeft het ensemble heel wat ervaring opgedaan met optredens doorheen Letland. Zij hebben vooral veel geleerd uit concerten in vier Letse steden samen met het Noorse Colour Sheet Music Orchestra voor het festival Together in music. Regelmatige concertactiviteiten en samenwerking met professionele muzikanten geeft hen de kans om te tonen wat personen met een handicap allemaal in hun mars hebben.

Website Saule: http://www.saule-rb.lv/
Contact/Contactpersoon: Irina Rulle. E-mail: irina.rulle.saule@apollo.lv